Política de Privacitat

  • RESPONSABLE TRACTAMENT: INSTITUTE FOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, S.L.
  • FINALITAT: Atendre la sol·licitud de l’usuari.
  • LEGITIMACIÓ: Consentiment de l‘interessat.
  • CESSIONS: Es preveu la cessió de les seves dades a INSTITUTE FOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP amb NIF B66871393 i per obligació legal o requeriment judicial.
  • DRETS: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si considera que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa, pot acudir a l’Autoritat de Control (www.aepd.es).

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), i altra legislació aplicable, INSTITUTE FOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, d’ara endavant IfTL informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquesta organització sobre la seva Política de Protecció de dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part de IfTL per qualsevol mètode com correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o emplenament de formularis. S’entén que qualsevol client i / o tercer que lliuri les seves dades personals a IfTL ho fa voluntàriament i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal de què és responsable IfTL. Aquesta tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats de l’organització. Així mateix, cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

IfTL adopta els nivells de seguretat requerits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. No obstant l’anterior, s’adverteix que la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

La finalitat d’el fitxer esmentat és l’administració i gestió general de l’organització amb la intenció de prestar un bon servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals. Així mateix, IfTL pot utilitzar aquestes dades personals per a enviar informació comercial, jurídica i qualsevol altra que IfTL consideri d’interès per als seus clients i / o tercers. Ningú està obligat a subministrar aquestes dades amb la conseqüència que, en aquest cas, IfTL no podrà prestar cap servei a aquesta persona o posar-se en contacte amb ella.

Drets:

Qualsevol tercer que hagi lliurat dades personals a IfTL té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social de IfTL o correu electrònic enviat a info@iftl.eu.

IfTL es compromet a complir l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes al seu fitxer.

En el cas que IfTL establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de Protecció de Dades.

L’organització es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada al lloc web de IfTL accessible per qualsevol persona.